Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Obiectivul proiectului


Obiectivul proiectului este consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) în vederea îmbunătăţirii corelării ofertei învăţământului profesional şi a învăţământului superior cu cererea pieţei muncii în scopul creşterii ocupării şi asigurării coeziunii economice şi sociale.


Atribuţiile CR sunt crearea şi monitorizarea unui plan regional şi a unor planuri locale de acţiune care să reflecte corelarea dintre învăţământ şi cererea de pe piaţă, ţintind să dezvolte o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. Actualizarea continuă a acestor planuri contribuie la creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, obiectiv al Axei prioritare 3 din POS DRU. Membrii CR sunt reprezentanţi ai instituţiilor publice locale care îşi aduc aportul în realizarea parteneriatului social la nivel regional şi local, elaborând strategii comune în domeniile ocupării şi incluziunii sociale.

Obiective specifice:


1. Dezvoltarea competenţelor membrilor CR de acţiune colectivă în scopul creşterii coeziunii şi eficienţei grupului prin activităţi de formare şi de schimb de experienţă (peer learning) cu structuri similare din tară şi două state membre ale Uniunii Europene;


2. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a CR prin “învăţare prin acţiune”, având ca studiu de caz documentele de planificare strategică la nivel regional şi local, Planului Regional de Acţiune pentru dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) şi monitorizarea Planurilor Locale (judeţene) de Acţiune pentru dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI);


3. Creşterea gradului de participare a partenerilor sociali la fenomenul decizional privind corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii prin activităţi de consultare publică.